Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia na UJ - FAQ

1 marca 2023 r. wystartowała rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 dla cudzoziemców – zarówno na studia oferowane w języku polskim, jak i do Szkoły Medycznej Dla Obcokrajowców oraz na wybrane studia prowadzone w językach obcych (na niektóre kierunki rekrutacja rozpoczęła się już 9 lutego).

Jaka jest struktura studiów w Polsce?

Polski system szkolnictwa wyższego oparty jest na trójstopniowej strukturze studiów: studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia (lub jednolitych studiach magisterskich w przypadku wybranych kierunków, np. medycznych) prowadzonych przez uczelnię. Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) może prowadzić nie tylko uczelnia, ale także instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terenie Polski. Dodatkowo po ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia można podjąć studia podyplomowe. Studia oferowane są w formie stacjonarnej (tzw. studia dzienne) oraz/lub niestacjonarnej (tzw. studia zaoczne).

Studia pierwszego stopnia

Trwają zazwyczaj 3-3,5 roku i są na nie przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, umożliwiając kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia. Zdobyty tytuł jest odpowiednikiem zagranicznego „Bachelor”.

Studia drugiego stopnia

Trwają od 1,5-2 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra (odpowiednik „Master”) lub magistra inżyniera. Uprawniają do podjęcia studiów doktoranckich.

Studia jednolite magisterskie

Trwają 5-6 lat i umożliwiają uzyskanie tytułu magistra lub lekarza medycyny lub lekarza weterynarii.

Jednolite studia magisterskie oferowane są na następujących kierunkach studiów: aktorstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, prawo kanoniczne, kierunek lekarsko-dentystyczny, prawo, analityka medyczna, medycyna, realizacja obrazu filmowego i fotografia, farmacja, psychologia i weterynaria.

Studia trzeciego stopnia

Trwają 3-4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczony kandydat, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (lekarza medycyny, lekarza weterynarii, magistra inżyniera itd.).

Czy muszę znać język polski, aby móc studiować na UJ?

Aby podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim wymagana jest znajomość języka wykładowego na poziomie B2 lub wyższym. W przypadku większości kierunków studiów znajomość języka jest sprawdzana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a więc certyfikat językowy nie jest wymagany. W przypadku niektórych kierunków konieczny jest jednak certyfikat – szczegółowe informacje o wymaganiach w zakresie znajomości języka znaleźć można w karcie wybranych studiów w panelu IRK (systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Gdzie znajdę listę kierunków studiów oferowanych na UJ?

Informacje o wszystkich oferowanych kierunkach studiów oraz wymaganiach rekrutacyjnych dostępne są pod adresami: https://irk.uj.edu.pl/pl/ (informacje w języku polskim) oraz https://irk.uj.edu.pl/en-gb/ (informacje w języku angielskim).

Jakie dokumenty mogą potwierdzić moją znajomość języka polskiego?

W przypadku większości oferowanych na UJ kierunków wystarczy pomyślnie zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim. W razie konieczności okazania certyfikatu językowego, honorowane są:

  • świadectwo polskiej matury
  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szkołach językowych). Takim zaświadczeniem może być na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;
  • oficjalny certyfikat j. polskiego;
  • zaświadczenie uzyskane po zdaniu egzaminu w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ;
  • dyplom studiów w zakresie filologii polskiej;
  • dyplom studiów prowadzonych w j. polskim;
  • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Czy jako obcokrajowiec mogę studiować bezpłatnie?

Uzyskanie oficjalnego certyfikatu z języka polskiego na poziomie C1 uprawnia do podjęcia bezpłatnie stacjonarnych studiów w języku polskim.

Czy możliwe jest uzyskanie stypendium pokrywającego koszty studiów?

Informacje o wszystkich możliwych stypendiach dla cudzoziemców dostępne są pod adresami: https://stypendia.uj.edu.pl/pl_PL/pomoc-materialna/cudzoziemcy (informacje w języku polskim) oraz https://stypendia.uj.edu.pl/en_GB/pomoc-materialna/cudzoziemcy (informacje w języku angielskim).

Jak mogę uzyskać certyfikat z języka polskiego na poziomie uprawniającym do podjęcia bezpłatnych studiów?

Certyfikaty wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy językowe są przeprowadzane przez uprawnione podmioty, również poza Polską. Szczegółowe informacje na temat certyfikatów znaleźć można na stronie www.certyfikatpolski.pl.

Od 2016 roku w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, w którym można zdawać państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Egzaminy przeprowadzane są na różnych poziomach zaawansowania w dwóch przedziałach wiekowych: w grupie dorosłych (dla osób, które ukończyły 18 lat) oraz w grupie dzieci i młodzieży (14-17 lat). Sesje egzaminacyjne odbywają się trzy razy w roku.

Wszelkie informacje na temat harmonogramu sesji, dostępnych poziomów, zapisów i opłat egzaminacyjnych znaleźć można na stronie www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty.

Czy w trakcie studiów możliwe jest zamieszkanie w akademiku?

Uniwersytet Jagielloński dysponuje pulą miejsc w 5 domach studenckich oraz dodatkowo na kampusie Collegium Medicum UJ dla studentów kierunków medycznych. Wszystkie informacje o standardzie, opłatach, rekrutacji itd. dostępne są pod adresami: https://internationalstudents.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/zakwaterowanie (informacje w języku polskim) oraz https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/studenci/zakwaterowanie (informacje w języku angielskim).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron